פירוט השנים – ארכיטקטורה


בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה, המחלקה מקיימת מגוון רחב של פעילויות אקס-קוריקולריות הכוללות: הרצאות שבועיות של ארכיטקטים ויוצרים מתחומים אחרים, סדנאות וכיתות-אומן של ארכיטקטים ותיאורטיקנים אורחים מחו”ל, פרויקטים משותפים עם אוניברסיטאות מקבילות בחו”ל, קורסים והשתלמויות בשיתוף עם גופים ציבוריים המתמחים בנושאי חברה וסביבה, תערוכות, כנסים וימי עיון ביוזמת מורי המחלקה והסטודנטים.

לימודי ארכיטקטורה נמשכים חמש שנים. בכל שנה יש כ-30 שעות מגע שבועיות ועוד כמספר זה שעות עבודה בבית. מקצועות הלימוד מתחלקים ללימודי חובה, המייצגים את המחויבות הפדגוגית של המחלקה ואת גוף הידע הבסיסי הנדרש מהסטודנטים ולימודי בחירה המשקפים את ההרחבה האינטלקטואלית ואת אפשרויות ההתמחות בארכיטקטורה ובאורבניזם ובתחומי הידע המשיקים.

תכנית לימודי החובה אשר תתפרסם בשנתון תשע”ד, מחייבת את הסטודנטים הלומדים בשנת תשע”ד בהתאם לשלב הלימוד בו הם נמצאים (שנה א’, ב’, ג’, ד’ או ה’). לימודי החובה עשויים להשתנות במהלך השנים.

במהלך חמשת השנים, על הסטודנט לצבור 150 נ”ז לתואר. מתוכן 120 נ”ז נלמדות במחלקה ו -30 נ”ז נלמדות במחלקה להיסטוריה ותיאוריה.

 

שנה א’
בשנת הלימודים הראשונה הסטודנט נחשף לתחומי ההתבוננות ולאמצעי הייצוג האדריכליים. הלימוד בשנה זו מתמקד בחקירה של מושגים בסיסיים כגון: פרופורציה, קנה מידה, יחסי גוף וחלל ויחסי תנועה ומבט. הסטודנט רוכש ידע בשיטות מיפוי דו ותלת ממדי כגון: חתכים, תכניות, היטלים, אקסונומטריות, פרספקטיבות ומודלים של תופעות פיזיות ודפוסי קיום במרחב. בשנה זו הסטודנט נדרש ללמוד שיטות ייצוג אדריכליות קונבנציונאליות לצד פיתוח שיטות ייצוג אקספרימנטאליות כביטוי לתהליך יצירה אישי במרחב קונקרטי.

 

שנה ב’
שנה ב’ נושאת כותרת כללית של “מגורים”. מושג זה מכיל הרבה ואינו מכיל דבר, אלא אם נחתוך בו חתכי עומק, ונדון באספקטים מבודדים מתוך השטף הכולל את סביבת המחיה שלנו וההיסטוריה הפיסית שלה.
בכול שנה נבחן המושג תחת כותרת משנה אחרת. בשנה שעברה דנו בצפיפות. השנה כרטיס הכניסה לנושא היא דרך מושג ה”בלוק”. הבלוק, מהווה יחידת בסיס בהרכבת מעטפת הבניין. אופן בחירת יחידת הבסיס, החומר, שיטת ההנחה, בחירת מספר וריאנטים, ואריזתם לכדי מבנה, מייצרים שונות ועושר דרך פעולה באלמנט גנרי, אחיד. הבלוק הוא אבן הבניין הטריוויאלית, ואולי המצויה ביותר. בלוק הינו גם מקבץ מבנים בגבול עירוני מוגדר, “מתחם”, המורכב מפריטים שונים/זהים. הבלוק העירוני, ואופן הנחת חלקיו ביחס לרחוב ולתשתית העירונית, מהווים את מבנה העיר. בין אבן הבניין לבלוק העירוני, על רצף קנה המידה, ממוקם בלוק המגורים. בלוק המגורים, זה שנולד במאה ה-19, והתפתח לשיא של מובהקות באמצע המאה ה-20, מבוסס אידיאולוגיה ברורה מחד, וארגון מרחבי יעיל מאידך, הבלוק, אינו רק מבנה למגורים אלה פרפורמר של מגורים. הוא מכיל תובנות ברורות בייחס ל”איך” יתנהלו החיים בתוכו, ומהווה המשך ישיר של אידיאלוגיה חסרת פשרות ביחס ליום יום.
לבלוק המגורים, המודרני, משמעות רבה לימנו. הוא יעיל, אקולוגי, אינו מתיפייף בעיצוב מיותר, מדוייק באספקטים רבים, קומפקטי, ומכיל סדר והגיון פנימי ושכונתי רב. בכול זאת, ברובו בשימוש המקומי, הווה כישלון חרוץ, ללא יכולת שרידות ארוכה. האם נוכל ללמוד לאפיין בלוק יעיל יותר? טוב יותר? סתגלן יותר? ובעל שרידות גבוהה יותר? וכן, כיצד ניתן לפעול בבלוקי המגורים הישראלים הקיימים? האם ניתן לעדכן אותם באופן מושכל? בשנה זו ננסה להבין לעומק את הבלוק, וכן נציג עדכון פיסי באתרים מקומיים בירושלים.

תכנית הלימודים בשנים א’ ו-ב’ מבוססת על קורסי חובה בלבד. החל מסמסטר ב’ של שנה ב’ הסטודנט מחוייב לקחת קורס יסודות אחד, במסגרת הקורסים הכלל בצלאליים. בסיום שנה ב’ מתקיים מבחן מעבר בו נבחן הסטודנט בכל תחומי הידע אותם צבר עד אותו שלב, הצלחה בבחינה זו היא תנאי להמשך הלימודים במחלקה.

 

שנה ג’
בשנה שלישית הסטודיו עוסק ברעיונות. במהלכו יבחנו רעיונות קיימים ויהגו רעיונות חדשים, במטרה לנסח כלים אדריכליים מעודכנים לחשיבה ויצירה. יתקיים בו דיון ברעיון האדריכלי וביכולתו לבנות תיאוריה ומעשה, יערך בו מילון רעיונות, ויתוכנן בו בניין כמושא המרכזי בשיח. באופן ספציפי יכוונו פעולות הסטודיו והרעיונות שיידונו בו להתמודדות עם אופיים הפוליטי של הארכיטקטורה והמרחב בישראל. משתתפי הסטודיו צפויים לרכוש ידע על גוף התאוריות וגילויי הדעת שמניעים את הארכיטקטורה בהווה, יכולת למקם את עבודתם בתוכו, ואפשרות לבסס עמדה ביקורתית כלפיו, הם צפויים לפתח שיטות ייצוג וויזואלי של רעיונות, להתמודד עם מרכיבים פוליטיים במבנה המרחב הישראלי בגישות מגוונות ורדיקליות, להיות רלוונטיים ולהוכיח מקוריות.

 

שנים ד’-ה’
בשנים ד’ ו- ה’ ניתנת לסטודנט האפשרות להתמקד בתחום מקצועי ו/או תמאטי עפ”י העדפותיו. בשנים אלו הסטודנט רשאי לבחור ביחידת לימוד אחת למשך ארבע סמסטרים, או לחילופין לנדוד בין יחידות הלימוד השונות כרצונו. יחידות הלימוד מציעות פרויקטים תמאטיים סמסטריאליים עפ”י תחומי ההתמחות שלהן, ובנוסף מאפשרות לסטודנטים בשנה ה’ לעשות את פרויקט הגמר שלהם במסגרותיהם . סופו של תהליך זה בגיבושו של פרויקט גמר המציג תזה ממוקדת ומנומקת הנושאת חותם אישי. יחידות הלימוד משקפות תחומי ידע מקצועיים של מורי המחלקה ומייצגות אג’נדה פדגוגית של בחירה, התמחות והמשכיות. המחלקה מעודדת את מסלולי ההתמחות להתנהל כיחידות אקדמיות עצמאיות המייצרות תכנים דיסקורסיביים ומאגרי ידע ייחודיים. מנחי יחידות ההתמחות, יחד עם הסטודנטים, יוזמים פעילויות אקדמיות וחוץ אקדמיות כגון: ימי עיון, כנסים, שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים וציבוריים ופרסומים מקוונים ומודפסים באופן אוטונומי. בנוסף לקורסי הסטודיו, בכל יחידת לימוד מתקיים קורס תומך עיוני המאפשר לסטודנטים להכיר את הרקע התיאורטי והטכנולוגי הספציפי בו ממוקמת כל יחידת לימוד.

 

חטיבות הלימודים

לאורך חמש שנות הלימודים במחלקה, נדרש הסטודנט לגופי ידע שונים, המחולקים לארבע חטיבות שונות,

 

חטיבת לימודי סטודיו

כמפורט לעיל בחלוקה לשנים.

 

חטיבת לימודים טכנולוגיים
המסלול הטכנולוגי הינו מסלול ורטיקאלי הבנוי כמערכת מובנית של קורסי חובה משנה א’ עד שנה ד’. תחילתו של המסלול הוא בהיכרות עם חומרי הבנייה ותהליכי הבנייה המקובלים. בשלב מתקדם יותר הסטודנט נדרש ליישם את הידע שרכש תוך חשיבה טכנולוגית אנליטית ולאחר מכן אינטגרטיבית. היישום נעשה תמיד כפרויקט התנסותי שבו הסטודנטים בוחנים את הידע התיאורטי שצברו. התקדמות הלימוד נתמכת במשך התהליך עם היכרות גוברת והולכת עם מושגים מעולם ההנדסה וניתוח אנליטי של פרויקטים אמיתיים בתהליך בנייה. הדגש במסלול זה הוא להעניק לסטודנט את היכולת להשתמש בסוגיות טכנולוגיות כמקור השראה ולרכוש מיומנויות פרקטיות בישומן של משימות טכנולוגיות.

 

חטיבת לימודים ויזואליים
הלימודים הויזואליים הם לימודים תומכי סטודיו ומטרתם להכשיר ולהקנות ידע במדיות ובטכניקות ייצוג שונות. עיקר הלימודים מתקיימים בשנים א’ ו-ב’ בהן רוכשים הסטודנטים את הידע הנדרש על מנת לייצג את העבודה שלהם במגוון רחב של שיטות. הקורסים עוסקים בהקניית מיומנות בטכניקות של רישום, הבעה גרפית, בניית מודלים, עבודה בחומרים שונים, פיתוח יכולת אנליטית דרך ניתוח מבנים והכרת תוכנות שרטוט, מידול והדמיה דו ותלת ממדיות.

 

חטיבת לימודים עיוניים
מסלול הלימודים העיוניים המחלקתי מהווה השלמה לתכנית המחלקה להיסטוריה ותיאוריה של בצלאל, ומובנה אל תוך תכנית הלימודים כמקשה אחת. מטרת הקורסים העיוניים, היא לתת תמיכה והשלמה דיסציפלינארית להיצע הקורסים הכלליים ולחזק דגשים הנוגעים באופן ספציפי לתכנית הלימודים המחלקתית. המחלקה רואה במסלול הלימודים העיוני ציר חשוב ומשמעותי במערך הלימודים המשקף את רצון המחלקה לבנות בסיס ידע מוסכם תוך הרחבת הדיון הארכיטקטוני ואת הצורך בהדגשת החשיבה הרב-תחומית ובמגע עם נושאים תרבותיים משיקים.

 

קורסי המחלקה להיסטוריה ותאוריה

המחלקה להיסטוריה ותיאוריה מעניקה לסטודנטים סביבה אינטלקטואלית מאתגרת לגילוי התרבות החזותית בהקשריה השונים: היסטוריים, סוציולוגיים, אנתרופולוגיים, פילוסופיים, פסיכולוגיים, כלכליים, מגדרים ועוד. מגוון המתודולוגיות והגישות התיאורטיות והביקורתיות הנלמדות בהקשר של תהליך היצירה, מעניקות לסטודנטים פרספקטיבות חדשות, מעוררות דרכי חשיבה ודיון תוך התבוננות ביצירה החזותית בעבר ובהווה, ומפתחות חשיבה עצמאית והתבוננות אישית. תוכנית הלימודים המגוונת שנבנתה מתוך גישה הדוגלת בפלורליזם רעיוני ותוכני מרחיבה את גבולות ההבנה של הדימוי החזותי על רבדיו השונים ואת משמעותו והשפעתו בעולם החברתי-פוליטי. התכנית מעניקה לסטודנטים את השפה והכלים המאפשרים זיהוי וניתוח של הממדים השונים של הדימוי החזותי וקריאה של היצירה החזותית מתוך מחשבה ביקורתית. בצורה זו מלווה המחלקה להיסטוריה ותיאוריה את הסטודנטים בבצלאל בשלבי הלימוד השונים בהם מתגבשת השקפת עולמם כיוצרים מתוך שאיפה להעמיק את תחומי הדעת שלהם ואת היכרותם עם התרבות והחברה בה הם יוצרים.

במקביל חותרים הקורסים של המחלקה לקשור בין הפרקטיקה של תהליכי היצירה, לבין ההיבטים התיאורטיים המניעים אותה ולשלב את ההנאה של יצירת האובייקטים/הדימויים החזותיים עם ההנאה של ההבנה התיאורטית. השילוב בין התחומים ולימוד השפה החזותית והמחשבה הביקורתית מסייע לסטודנטים ולפתח את היכולת היצירתית  גם בטכניקה הפרקטית וגם בפיתוח רעיונות יצירתיים.
המחלקה מעניקה לסטודנטים מיומנויות וכלים לאיסוף מידע חזותי ותיאורטי ועיבודו לכדי רעיון לכתיבת עבודה או ביקורת. המחלקה להיסטוריה ותיאוריה מקיימת כנסים וימי עיון על בסיס קבוע.

 

בסיום הלימודים יוענק תואר בוגר בארכיטקטורה B. Arch