”מעגלים”


 מאת: שלומית פלדור

בתלמוד בבלי מסכת תענית דף כ”ג עמוד א’ תנו רבנן: פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים. שלחו לחוני המעגל: התפלל וירדו גשמים! התפלל ולא ירדו גשמים.
עג עוגה ועמד בתוכה, כדרך שעשה חבקוק הנביא, שנאמר ”על משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור” וגו’. אמר לפניו: רבונו של עולם! בניך שמו פניהם עלי, שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך.
התחילו גשמים מנטפין.
אמרו לו תלמידיו: רבי, ראינוך ולא נמות. כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא להתיר שבועתך. אמר: לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שיחין ומערות. ירדו בזעף, עד שכל טפה וטפה כמלא פי חבית. ושיערו חכמים שאין טפה פחותה מלוג.
אמרו לו תלמידיו: רבי, ראינוך ולא נמות. כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא לאבד העולם. אמר לפניו: לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון ברכה ונדבה. ירדו כתיקנן, עד שעלו כל העם להר הבית מפני הגשמים.
אמרו לו: רבי, כשם שהתפללת שירדו, כך התפלל וילכו להם.
אמר להם: כך מקובלני שאין מתפללין על רוב הטובה. אף על פי כן, הביאו לי פר הודאה. הביאו לו פר הודאה. סמך שתי ידיו עליו, ואמר לפניו: רבונו של עולם! עמך ישראל שהוצאת ממצרים אינן יכולין לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות, כעסת עליהם – אינן יכולין לעמוד, השפעת עליהם טובה – אינן יכולין לעמוד, יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהא ריוח בעולם.
מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים, וזרחה החמה, ויצאו העם לשדה והביאו להם כמהין ופטריות.
שלח לו שמעון בן שטח: אלמלא חוני אתה – גוזרני עליך נידוי…. אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך, כבן שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו. ואומר לו: אבא, הוליכני לרחצני בחמין, שטפני בצונן, תן לי אגוזים, שקדים, אפרסקים, ורימונים – ונותן לו. ועליך הכתוב אומר ישמח אביך ואמך ותגל יולדתיך.

המעגל, כצורה, מביע פשטות ושלמות אך בו בזמן הוא גם מכיל בתוכו מורכבות גדולה, שכן בהעדר נקודת התחלה או סיום הוא יוצר תנועה מחזורית אינסופית. בסיפורו של חוני המעגל תוחם המעגל גבול של רצון וריכוז ובכך מזקק את הקושי ואת הבקשה והתפילה לנקודה אחת.

מעגלים גם משמשים אותנו לתיאור מצבים ותהליכים שונים של טבע, חיים והתפתחות, קיום וקיימות. מעגל עונות השנה ומחזוריות הטבע ומעגל השנה היהודי שזורים זה בזה ונושקים זה לזה במיוחד בשלשת הרגלים. מעגל החיים המתחיל בהריון ולידה עובר דרך שלבי ההתפתחות השונים של האדם – התבגרות, הורות, זקנה – ועד למוות, מכיל בתוכו  מעגלים רבים נוספים המקבילים זה לזה ואפילו חותכים זה לזה. מחזוריות מעגל חיים מתקיימת בהיותם של חיים חדשים נוספים. המשותף לכולם הוא אלמנט הזמן המגדיר או מלווה את התהליכים השונים וכן תחושה של קצב הנובעת ממנו.

בתערוכת אמנות קבוצתית בנושא מעגלים נוכל להביא פרשנויות שונות למושג המעגל על רבדיו השונים, הן צורנית והן רעיונית, אוניברסאלית או אישית, ולהתמקד בנקודות שונות על פני המעגלים הרבים שהוזכרו. מעניין גם לראות את הקשרים  ויחסי הגומלין שנוצרים בין העבודות השונות והמעגלים שבהן.